Rachunek przepływów pieniężnych co to jest? Przepływy pieniężne to…

Rachunek przepływów pieniężnych co to jest? Przepływy pieniężne to…

Rachunek przepływów pieniężnych co to jest? Przepływy pieniężne to…

Zaliczamy do nich operacje gospodarcze, które posiadają jedynie charakter gotówkowy (kasowy). Przepływy finansowe nie uwzględniają wyników finansowych netto w ujęciu memoriałowy. Informacje memoriałowe nie dają rzeczywistego podglądu na sytuacje finansową jednostki. W ich skład wchodzą faktury, które jeszcze nie zostały opłacone, a koszty rejestrowane różnią się od wydatków ponoszonych na ich sfinansowanie.

Do czego może nam się przydać rachunek przepływów pieniężnych?

  • zdolność podmiotu do regulowania zaciągniętych zobowiązań,
  • szacunkowe zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie,
  • powód różnicy powstałej między zyskiem a przyrostem gotówki z działalności gospodarczej,
  • podsumowanie efektów kasowych działalności finansowej i inwestycyjnej.

Co to jest rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych to element sprawozdania finansowego.  W skrócie jest to różnica wszystkich wpływów i wydatków (przepływy pieniężne netto), przedstawionych w sposób szczegółowy. Wartość ta jest równa środkom pieniężnym z bilansu. Sporządzony rachunek używany jest do określenia płynności finansowej firmy. Do jego sporządzenia potrzebne są nam dane z bieżącego i poprzedniego roku obrotowego.

Rachunek przepływów pieniężnych został podzielony na przepływy środków z działalności: 

  1. Operacyjnej (podstawowej działalności) – np. sprzedaż produktów lub świadczenie usług.
  2. Inwestycyjnej – np. przychody z dywidend, odsetek, zbycia środków trwałych czy koszty związane z kupnem nieruchomości, środków trwałych oraz inwestycji finansowych.
  3. Finansowej – wpływy i wydatki firmy związane z działalnością finansową jednostki.

Kończy się na przepływie pieniężnym netto razem – suma wszystkich wcześniejszych punktów (1+2+3).

Rachunek przepływów pieniężnych muszą wykonać jednostki sporządzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych i jednostki kontynuujące działalność, które sporządzają jednostkowe sprawozdania (np. banki). Istnieje możliwość zwolnienia z rachunku cash flow małych i mikro firm. 

Podsumowanie rachunku przepływu finansowego

Rachunek przepływy pieniężnych ma nam dać podgląd na to w jakim stanie finansowym znajduje się wybrana jednostka gospodarcza. Pozwoli to zarządowi, udziałowcom oraz inwestorom (akcjonariuszom) ujrzeć rzeczywistą kondycję organizacji, co wpłynie na podejmowanie decyzji w następnych latach. Inwestorzy dzięki takiemu sprawozdaniu, mogą podjąć decyzje inwestycyjną na podstawie pełnych danych związanych ze spółką akcyjną.

 

Źródła:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

https://mfiles.pl/

https://www.rp.pl/Rachunkowosc/

„Finanse firmy – Jak zarządzać kapitałem” Wydawnictwo C.H.Beck, Wiesław Szczęsny, Jan Śliwka, Małgorzata Winter, Sławomir Wymysłowski

Damian

    You must be logged in to post a comment